Rozdzielność majątkowa – czyli jak uratować majątek przed małżonkiem

Paweł nigdy nie miał głowy i do interesów. Za każdym razem, kiedy rozkręcał biznes, zaczynało mu się powodzić, przez nierozważne decyzje i skłonności do hazardu tracił wszystko. Joanna żona Pawła po kolejnej stracie całego majątku postanowiła, więcej nie narażać siebie oraz swojej rodziny na ogromne zobowiązania finansowe. Pamięta, jak parę lat temu komornik pukał do jej drzwi… i właśnie temu chce tym razem zapobiec.

Dzisiejszy wpis jak już zapewne się Państwo domyślacie, będzie dotyczył problematyki rozdzielności majątkowej. Kiedyś mało popularnej, dziś świadomie wybieranej już przed zawarciem związku małżeńskiego przez wiele par. Rozpoczynając nasze rozważania na temat rozdzielności majątkowej, należy wskazać, iż istnieją dwa rodzaje rozdzielności: przymusowa na mocy orzeczenia sądu i umowna na mocy umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego. Joanna zdecydowała się na wniesienie powództwa o ustalenie rozdzielności majątkowej do sądu (przymusowy ustrój majątkowy). Niestety opcja rozdzielności u notariusza nie wchodzi w grę, bo mąż Joanny się nie zgadza.

Przymusową rozdzielność majątkową ustala się z ważnych powodów. Przeważnie jest to stan zagrażający interesowi majątkowemu małżonka, czy też rodziny (zaciągnie pożyczek, kredytów bez zgody małżonka, hazard, nieumiejętne gospodarowanie pieniędzmi). Historie, w których jeden z małżonków, przegrywał dom w kasynie albo zaciągał chwilówki znamy nie tylko z filmów, to rzeczywistość wielu z nas.

W tym miejscu warto wskazać na art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Art. 52. § 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

§ 1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

§ 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

§ 3. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.

Sąd rozpoznając sprawę, zbada przede wszystkim kwestie majątkowe nie relacje małżeńskie pomiędzy stronami, jednak warto wskazać, że rozdzielność bardzo często towarzyszy separacji małżonków. Skutkiem ustanowienia rozdzielności jest zniesienie wspólności majątkowej. Od chwili ustanowienia rozdzielności, do odrębnych majątków małżonków wchodzi udział w majątku wspólnym.

Właściwym do wniesienia powództwa jest Sąd Rejonowy, w którego okręgu małżonkowie ostatnio mieli miejsce zamieszkania. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ustalić tego sądu, to sąd właściwy według miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i to jest niemożliwe, to właściwy jest sąd według miejsca zamieszkania powoda.

Do wytoczenia powództwa uprawniona jest każda ze stron (każdy małżonek), jak i prokurator. Opłata od pozwu o ustanowieniu rozdzielności to kwota 200 zł.

Jeżeli chodzi o uzasadnienie pozwu, to zapraszam Państwa na kolejne wpisy, w których wrócimy do tego tematu, jak i również do rozdzielności majątkowej na mocy umowy w formie aktu notarialnego.

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *