KATARZYNA HAŁGAS

Radca prawny

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu spraw rodzinnych.

Zakresem pomocy prawnej w szczególności obejmuję sprawy:

 • o rozwód, separację oraz unieważnienie małżeństwa;
 • związane z ustalaniem kontaktów z dzieckiem, w tym również pomoc w egzekucji prawomocnie orzeczonych kontaktów;
 • o alimenty na dziecko oraz na małżonka, w tym podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów oraz zabezpieczenie alimentów,
 • o podział majątku,
 • o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie lub przyznanie władzy rodzicielskiej,
 • o przysposobienie, rozwiązanie i unieważnienie przysposobienia,
 • o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa oraz ojcostwa;
 • o uznanie zagranicznego wyroku w sprawach rodzinnych;
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o ustanowienie opieki lub kurateli,
 • z zakresu aktów stanu cywilnego,

a także,

 • sporządzanie oraz opiniowanie małżeńskich umów majątkowych (intercyza),
 • udział w mediacjach w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.