Związek nieformalny a ustalenie ojcostwa

Związek nieformalny a ustalenie ojcostwa

Nasze rozważania rozpoczniemy od bardzo ważnej kwestii! Kiedy rodzice dziecka są małżeństwem, występuje tzw. domniemanie ojcostwa, czyli, najprościej ujmując, że dziecko pochodzi od męża matki. Zupełnie inną sytuację mamy, kiedy para żyje w związku nieformalnym. To, co będzie dziecko miało wpisane w akcie urodzenia może nastąpić poprzez: uznanie ojcostwa, sądowe ustalenie ojcostwa. I właśnie o uznaniu ojcostwa dzisiejszy wpis!

Dla lepszego zobrazowania całej procedury uznania ojcostwa krótka historia:

Lena urodziła się tydzień temu. Jej rodzice Wiktor i Paulina tworzą długoletni związek. Ślub nigdy nie był im potrzebny do szczęścia. Ponieważ nie są oni małżeństwem, nie ma tu domniemania ojcostwa, że Lena jest córką Wiktora. Co teraz powinni zrobić rodzice Leny?

W tym miejscu warto wskazać, na art. 73 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi:

§ 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

§ 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa przepisy regulujące obowiązki i prawa wynikające z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz różnicę pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka.

§ 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

§ 4. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że uznanie dziecka może nastąpić nie tylko po narodzinach dziecka, może nastąpić również przed narodzinami. Samo uznanie dziecka następuje w formie protokołu, który jest sporządzony i podpisywany przez rodziców przed Kierownikiem Urzędu stanu cywilnego. Tak naprawdę, wystarczy wizyta Wiktora w USC. Tutaj warto podkreślić, że wcale obecność matki dziecka podczas sporządzania takiego protokołu nie jest konieczna. Często się słyszy, że „ojciec idzie zarejestrować dziecko” dokładnie właśnie o takiej sytuacji piszemy. Ważne jednak jest, to aby matka w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy potwierdziła, że jej partner jest ojcem dziecka.

Jak uznać dziecko przed narodzinami?

Procedura jest bardzo prosta, składa się oświadczenie w Urzędzie stanu Cywilnego właściwego według miejsca zamieszkania matki o uznaniu dziecka poczętego.

O sądownym uznaniu dziecka w kolejnych wpisach, na które serdecznie już zapraszamy!

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *