Przestępstwo niealimentacji – czyli kiedy prokurator zainteresuję się dłużnikiem alimentacyjnym!

Przestępstwo niealimentacji – czyli kiedy prokurator zainteresuję się dłużnikiem alimentacyjnym!

Janusz od lat nie utrzymuje kontaktu ze swoimi małoletnimi synami. Wiedzie rozrywkowy tryb życia, w którym nie ma miejsca na zbędne wydatki, jakimi są dla niego zasądzone 4 lata temu alimenty! Z powodzeniem uchyla się płaceniu należnej kwoty na swoje dzieci. Gabriela jego była żona, postanowiła, że nie ujdzie mu to na sucho… może wyrok karny wymierzy sprawiedliwość!

Czy mężczyźnie ujdzie to na sucho?

Na wstępie naszych rozważań należy wskazać na art. 209 kk, który stanowi:

§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

Ponieważ Janusz uporczywie się uchyla od płacenia alimentów na swoje dzieci przeszło 4 lata, Gabriela może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji! Kobieta nie ma skrupułów, skoro stać go na alkohol i imprezy, a nie stać go na własne dzieci, niech poniesie konsekwencje!

Co po złożeniu zawiadomienia?

Przestępstwo niealimentacji jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, ale również na wniosek organu pomocy społecznej. Jeżeli dłużnik ma przyznane jakieś świadczenia rodzinne czy społeczne a pomimo tego, nie wypełnia swojego,  obowiązku alimentacyjnego ściganie następuje z urzędu.
Warto podkreślić, że Janusz ma jeszcze szanse na „rehabilitację” i uniknięcie kary ! Sąd odstąpi od wymierzenia kary, jeżeli mężczyzna uiści zaległą kwotę alimentów! Pod warunkiem, że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary. Podejrzany ma na to nie więcej niż 30 dni od chwili przesłuchania go w charakterze podejrzanego.

Temat przestępstwa niealimentacji będzie kontynuowany w kolejnych wpisach, ze względu na obszerność tematu. Serdecznie zapraszamy.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *