Ustanowienie opieki nad małoletnim dzieckiem

Ustanowienie opieki nad małoletnim dzieckiem

Dzisiaj parę słów o wydarzeniu, którym żyła cała Polska w ostatnim czasie. Każdy z nas myślę, że przeczytał historię 20 latka, który po śmierci matki postanowił zając się czwórką swojego młodszego rodzeństwa. Młody mężczyzna sprząta, prasuje, gotuje, odrabia lekcje z dziećmi, jest dla nich zarówno matką jak i ojcem. Złożył wniosek do sądu o przyznanie opieki nad małoletnimi dziećmi. I o tym wniosku dzisiejszy wpis, w którym odpowiemy sobie na najważniejsze pytania dotyczące tej kwestii.

Kiedy ustanawia się opiekuna dla małoletniego?

W myśl art.  145. § 1. Opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach przewidzianych w tytule II niniejszego kodeksu. § 2. Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód.

Opieka może zostać ustanowiona w sytuacji, kiedy rodzice małoletniego dziecka nie żyją, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych- są ubezwłasnowolnieni, kiedy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, są nieznani bądź nie osiągnęli pełnoletności. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu.

Kto może być opiekunem?

W tym miejscu warto przytoczyć. art. 149. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,

§ 1 Gdy wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej.
§ 2. Jeżeli opiekunem nie została ustanowiona osoba wymieniona w paragrafie poprzedzającym, opiekun powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców.
§ 3. braku takich osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi, a jeżeli pozostający pod opieką przebywa w placówce opiekuńczo–wychowawczej albo innej podobnej placówce, w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich sąd może się zwrócić także do tej placówki albo do tego zakładu lub schroniska.

Najczęściej opiekunami zostają osoby z rodziny małoletnich, dziadkowie, wujostwo czy rodzeństwo jak w przypadku 20 latka, od którego rozpoczęłam dzisiejszy wpis. Zdarza się że opiekunami dzieci zostają również osoby im znane, sąsiedzi czy przyjaciele rodziny.

Kto nie może być opiekunem?

Na to pytanie znajdziemy odpowiedź w treści art. 148. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi:

§ 1. Nie może być ustanowiona opiekunem osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo została pozbawiona praw publicznych.
§ 1a. Opiekunem małoletniego nie może być ustanowiona także osoba, która została pozbawiona władzy rodzicielskiej albo skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
§ 2. Nie może być ustanowiony opiekunem ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

Gdzie składamy wniosek?

Wniosek o ustanowienie opiekuna dla małoletniego należy złożyć, we właściwym sądzie rejonowym, oczywiście wydział rodzinny i nieletnich. Pamiętajmy, że do wniosku trzeba dołączyć aktu urodzenia dzieci.

Na dzisiejszym wpisie nie kończymy tematu opieki nad małoletnim dzieckiem. Temat jest bardzo obszerny, a należy omówić go w całości. W kolejnych wpisach wskażemy jak wygląda procedura, jakie są obowiązki opiekuna oraz jak wygląda rozprawa o ustanowienie opieki.

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *