5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o wyjeździe dziecka za granice po rozwodzie

5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o wyjeździe dziecka za granice po rozwodzie

Dziś krótki praktyczny poradnik o wyjeździe dziecka za granicę. Po pierwsze pamiętaj, aby możliwy był wyjazd dziecka za granicę w sytuacji, gdy nie mamy zgody byłego małżonka/małżonki musimy sięgnąć do wyroku rozwodowego. Po drugie w wyroku sąd orzeka o władzy rodzicielskiej, i tu idąc tym tropem w sytuacji, gdy sąd pozbawił ojca/matki władzy rodzicielskiej, można bez przeszkód wyjechać za granice. Kiedy jeszcze? Gdy jedno z rodziców nie żyje lub zakres wykonywania władzy rodzicielskiej nie dotyczy wyjazdów za granicę. Jeżeli chodzi o zakres wykonywania władzy rodzicielskiej, zdarza się, że rodzice podpisują porozumienie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej i w nim szczegółowo określone są zasady dotyczące wyjazdu za granicę dziecka, bądź ten temat jest w nim zupełnie pominięty. (co daje w niektórych przypadkach otwartą furtkę.

Jakich formalności należy dopełnić?

1. Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania. Wydanie paszportu osobie małoletniej następuje na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, po złożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych (z wyjątkiem dzieci do 12 roku życia) oraz wniesieniu należnej opłaty.

2. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców, lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

3. Jeżeli o paszport dla dziecka występuje opiekun prawny, należy przedłożyć do wglądu zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opieki nad małoletnim.

4. Jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, a kontakt z rodzicami dziecka jest niemożliwy, należy dołączyć do wniosku o wydanie paszportu orzeczenie sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu.

5. Dziecko do 18 roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu. Wyjątkiem jest małoletni do 5 roku życia, którego obecność nie jest wymagana.

Warto podkreślić na koniec, że wyjazd dziecka za granicę należy do tzw. istotnych spraw z zakresu planowania władzy rodzicielskiej, jeżeli nasz były małżonek/małżonka nie są pozbawieni praw rodzicielskich oraz niezaistniała żadna z wyżej wymienionych sytuacji, musimy mieć zgodę małżonka na taki wyjazd. Zgoda obojga rodziców jest konieczna i dotyczy zarówno 3 dniowego wyjazdu do Berlina, jak i rocznego pobytu dziecka w Stanach Zjednoczonych. Nie sposób tu przytoczyć podstawy prawnej:

Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Ps. Zgoda na wyjazd dziecka za granicę nie musi być wyrażona w jakiejś szczególnej formie, choć dla celów dowodowych warto, aby była sformułowana np. w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Jednak co ważne i jak już zostało wspomniane, zgoda na wyrobienie dziecku paszportu wymaga podpisów obojga rodziców w urzędzie paszportowym, ewentualnie dokumentu notarialnego, zaświadczającego o zgodzie rodzica na paszport dla dziecka.

W przypadku, jeśli ojciec dziecka posiada władzę rodzicielską, to w istotnych sprawach, takich jak wyjazd za granicę, decyzja musi być podjęta wspólnie.

Kancelaria Kraków

Jeden komentarz “5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o wyjeździe dziecka za granice po rozwodzie

  1. Mm

    Co zrobić, gdy matka dziecka, mimo braku zgody ojca na wyjazd i tak zabiera dziecko za granicę? O wszystkich wyjazdach ojciec dowiaduje się po czasie od syna. Wyjazdy kolidują również zajęciami szkolnymi.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *