Mąż trwoni majątek? Zrób z nim porządek!

Mąż trwoni majątek? Zrób z nim porządek!

Sprawa z życia wzięta: Klientka ma męża hazardzistę. Nie wie, jak wysokie są jego zobowiązania, bo zaczęła sama się w tym gubić. A coraz częściej wierzyciele pukają do drzwi. Co może zrobić, skoro są małżeństwem, a boi się o to, że komornik zainteresuję się jej pensją? (dwójka dzieci i dom na utrzymaniu).W tym przypadku jedyne co możemy jej radzić to pozew o rozdzielność majątkową. To się nie tyczy nie tylko tej konkretnej klientki, ale coraz więcej ludzi decyduję się na taki krok.  Kto? Najczęściej żony/mężowie osób uzależnionych od alkoholu lub innych używek czy też właśnie gier hazardowych, osób trwoniących majątek.  Sytuacja finansowa często bardzo przeraża małżonka/małżonkę, który nie ma wpływu na zachowanie i postępowanie żony/męża. Wtedy bardzo przydana okazuję się instytucja rozdzielności majątkowej.

Dziś przybliżę: Rozdzielność majątkową z mocy orzeczenia sądu (przymusowy ustrój majątkowy). Powyższa sytuacja odnosi się właśnie do rozdzielności majątkowej z mocy orzeczenia sądu. Inną sytuację mamy, kiedy małżonkowie wspólnie wybierają się do notariusza i na mocy umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego ustanawiają rozdzielność majątkową. (ale o tym bliżej wkrótce).

Nie sposób na samym wstępie wspomnieć, że przymusową rozdzielność można ustanowić z ważnych powodów.

Art. 52. § 1.Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

§ 1a.Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

§ 2.Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

§ 3.Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.

Co rozumiemy przez „ważne powody”? – jest to taka sytuacja, która wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub zagrożenie interesu majątkowego małżonka, również także dla dobra rodziny. W związku z powyższym ważnymi powodami możemy nazwać: wykorzystywanie środków z majątku wspólnego małżonków (np. jak w przypadku naszej klientki na grę w pokera).

Pozew

Właściwym Sądem do wniesienia powództwa jest sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Jeżeli jednak nie możemy określić sądu rejonowego, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdy mimo wszystko nie uda się określić sąd, w ostateczności pozew należy wnieść do sądu miejsca zamieszkania powoda. Każdy małżonek jest uprawniony do wytoczenia powództwa. Uprawnionym w imieniu jednego z małżonków jest również prokurator.

W Pozwie najważniejsze jest uzasadnienie. Należy w nim wskazać, iż obecnie małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej. Należy wskazać wszystkie wyżej już opisane „ważne powody”. Trwonienie majątku wspólnego, nieprzyczynianie się do potrzeb rodziny. Co ważne każde przytoczona sytuacja winna być potwierdzona dowodami, wydrukami z konta zeznaniami świadków. Jeżeli chodzi o naszą klientkę, mówimy tu dowodach potwierdzających zobowiązania męża i jego nałóg, jakim jest hazard.

Koszty

Na koniec o kosztach. Opłata sądowa od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej wynosi 200 zł.

Kancelaria Kraków

Jeden komentarz “Mąż trwoni majątek? Zrób z nim porządek!

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *